Qui pot presentar una queixa?

Pot presentar una queixa qualsevol persona física o jurídica, veïna de Barcelona o que estigui de pas per la ciutat, i hagi tingut un problema amb els serveis municipals, amb independència de la seva nacionalitat, edat i situació legal.

La queixa es pot presentar quan es considera que l'Administració municipal impedeix o dificulta l'exercici legítim dels drets constitucionals.

La síndica de greuges també supervisa si els òrgans i els serveis de l'Ajuntament han actuat correctament o bé si han comès algun error o arbitrarietat.

Els assumptes en què pot intervenir la síndica de greuges són gairebé tots els que afecten la vida diària dels ciutadans i ciutadanes i que tenen a veure amb els serveis municipals: seguretat ciutadana, transports, neteja, paisatge urbà, serveis socials, habitatge, escolarització, prestacions de la Llei de dependència, salut ambiental, Guàrdia Urbana, cementiris, llicències d’activitat econòmica, tributs, civisme, participació, immigració, oci i lleure, assignació equitativa de recursos, urbanisme, etc.

Es pot presentar una queixa després d'haver reclamat a l'òrgan o servei implicat i no haver obtingut resposta o solució. També, quan es consideri que la resposta no té una motivació suficient o bé que s'ha comès un error o arbitrarietat en l'aplicació de les normes legals.

L’actuació de la síndica sempre és confidencial. Les dades que presenta una persona quan formula una queixa, són reservades, menys en els casos en què hi hagi una renúncia expressa per part del reclamant.