El Síndic/a de Greuges
exerceix les seves
funcions amb
independència i
imparcialitat. No pot
rebre instruccions de cap
autoritat o càrrecs
municipals.

Normativa reguladora