Carta Municipal de Barcelona

Títol IX. Sindicatura de Greuges de Barcelona

Article 143

  • 1. La Sindicatura de Greuges de Barcelona és la institució municipal que té la funció de defensar els drets fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans de Barcelona i, d’acord amb el que estableix l’article 38.2, també de totes les persones que es trobin a la ciutat sense ésser-ne residents, especialment pel que fa als drets i les llibertats emparats per la Carta europea de salvaguarda dels drets humans a la ciutat. Amb aquesta finalitat pot supervisar les activitats de l’administració municipal.
  • 2. La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha de presentar anualment al Plenari del Consell Municipal un informe sobre la seva actuació.
  • 3. La Sindicatura de Greuges de Barcelona exerceix les seves funcions amb independència, objectivitat i imparcialitat. No pot rebre instruccions de cap òrgan, autoritat o càrrecs municipals.
  • 4. La persona titular de la Sindicatura de Greuges de Barcelona és elegida pel Plenari del Consell Municipal, a proposta de l’alcalde o alcaldessa, mitjançant acord adoptat per una majoria de dues terceres parts dels membres presents, que representin la majoria absoluta, si més no, del nombre legal de membres de la corporació. El càrrec rep la denominació de síndic de greuges de Barcelona o síndica de greuges de Barcelona.
  • 5. S’han de regular per reglament el procediment per al nomenament, la durada del mandat, el règim d’incompatibilitats i les causes de cessament de la persona titular de la Sindicatura de Greuges de Barcelona, i també el règim jurídic aplicable a l’organització i el funcionament de la institució

(...)

Disposició transitòria Tercera

En el supòsit que la legislació electoral reguli l’elecció directa de la persona titular de la Sindicatura de Greuges de Barcelona, la proposta que l’alcalde o alcaldessa ha de formular al Plenari del Consell Municipal en virtut de l’article 143.4 ha de recaure necessàriament en la persona que hagi estat elegida segons els resultats de l’escrutini corresponent.